St. Jacobstraat 42; 4461 BB  Goes
Telefoon: (0113) 27 00 10
E-mail brosius@advocatenkatoor-brosius.nl

Prijzen Particulieren

Tarief rechtsbijstand particulieren

U en uw advocaat stellen in overleg op basis van het belang van de zaak en de mogelijkheden een tarief vast.

 

Gefinancierde rechtsbijstand                       

Wanneer uw draagkracht en vermogen onder een bepaalde grens blijft, kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. 

Advocatenkantoor Brosius behandelt zaken op toevoeging (door overheid gesubsidieerde rechtsbijstand) op de rechtsgebieden Sociaal Zekerheidsrecht en Verbintenissenrecht/ Consumentenrecht.

De aanvraag                                                                                                                Uw advocaat dient de aanvraag voor u in. Om er zeker van te zijn dat de juiste gegevens op het aanvraagformulier worden ingevuld, dient u een officieel document, zoals bijvoorbeeld een rijbewijs, een paspoort of identiteitsbewijs mee te nemen wanneer u naar het kantoor komt. Indien u een partner heeft, dient ook daarvan het gevraagde document te worden meegebracht. Dit is van belang voor de partnertoets, die de Raad hanteert bij het beoordelen van de aanvraag. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met het inkomen en vermogen van uw partner. Onder partner wordt verstaan: uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner,  tenzij u daarvan duurzaam gescheiden leeft.

Het peiljaar                                                                                                                  De Raad voor Rechtsbijstand gaat bij de beoordeling van de aanvraag niet uit van uw inkomen en vermogen in het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan. Het zogenoemde peiljaar is het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan de aanvraag. Bijvoorbeeld: de aanvraag wordt gedaan in 2023, dan is het peiljaar 2021. Er bestaat onder omstandigheden een mogelijhkheid het peiljaar te verleggen naar het jaar van aanvraag.

Het heffingsvrije vermogen                                                                                       De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt dan vervolgens of u recht heeft op een toevoeging, en zo ja, wat dan de hoogte van uw eigen bijdrage zal zijn. Daarbij wordt uitgegaan van het heffingsvrije vermogen. Als uw vermogen (uit box 3) meer bedraagt dan het heffingsvrije vermogen, dan heeft u geen recht op gefinancierde rechtsbijstand.

Meer informatie over toevoegingen is te vinden op www.rechtsbijstand.nl.

 

Bijzondere bijstand

Wanneer u de eigen bijdrage door omstandigheden niet kunt opbrengen, heeft u mogelijk recht op bijzondere bijstand. De gemeentelijke Sociale Dienst vergoedt dan de eigen bijdrage. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van uw woonplaats. Voor meer informatie over de bijzondere bijstand kunt u zich wenden tot de Sociale Dienst.